Thủ tục thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành

Thủ tục thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành
Trình tự thực hiện

* Bước 1- Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

* Bước 2- Chủ
đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (hoặc tại phòng
Tài chính-Kế hoạch) của văn phòng UBND cấp huyện

– Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời

* Bước 3- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (hoặc tại phòng Tài chính-Kế hoạch) của văn phòng UBND cấp huyện

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

– Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản gốc).

– Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành lập theo mẫu quy định của Thông tư 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ tài chính.

– Các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA (bản gốc hoặc bản sao).

– Các hợp
đồng kinh tế, biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có) giữa chủ đầu tư với
các nhà thầu thực hiện dự án (bản gốc hoặc bản sao).          

– Các biên bản
nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng
công trình, nghiệm thu lắp đặt thiết bị; Biên bản nghiệm thu hoàn thành
dự án, công trình hoặc hạng mục công trình để đưa vào sử dụng (bản gốc
hoặc bản sao).

– Toàn bộ các bản quyết toán khối lượng A-B (bản gốc).

– Báo cáo kết
quả kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (nếu có, bản gốc); kèm văn bản
của chủ đầu tư về kết quả kiểm toán: nội dung thống nhất, nội dung
không thống nhất, kiến nghị.

– Kết
luận thanh tra, Biên bản kiểm tra, Báo cáo kiểm toán của các cơ quan:
Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước (nếu có); kèm theo báo cáo tình
hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư.  

– Trong quá
trình thẩm tra, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình cho cơ quan thẩm
tra các tài liệu phục vụ công tác thẩm tra quyết toán: Hồ sơ hoàn công,
nhật ký thi công, hồ sơ đấu thầu, dự toán thiết kế, dự toán bổ sung và
các hồ sơ chứng từ thanh toán có liên quan.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết Tối đa 90 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện 

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Lệ phí Tính theo định mức chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Thực hiện theo mẫu biểu quy định tại Thông tư 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

* Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003

* Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

* Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ ban hành quy chế quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

*
Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008 của Chính phủ về việc hướng dẫn
thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng.

* Căn cứ Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư.

* Quyết định số
104/2007/QĐ-UBND ngày 18/9/2006 của UBND tỉnh Nghệ An về việc Ban hành
quy định về quản lý đầu tư xây dựng và lựa chọn nhà thầu trên địa bàn
Nghệ An.

Download file đính kèm