Thủ tục Thẩm định, phê duyệt kết quả chỉ định thầu.

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt kết quả chỉ định thầu.
Trình tự thực hiện

* Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

* Bước 2: Chủ
đầu tư nộp hồ sơ tại Trung tâm giao dịch một cửa huyện (hoặc phòng Kế
hoạch-Tài chính đối với địa phương không thực hiện thủ tục này qua Trung
tâm giao dịch một cửa)

– Chuyên viên (theo phân công chuyên quản) trong phòng tiếp nhận hồ sơ thẩm định:

+ Trường hợp hồ sơ đủ đúng quy định: Ghi sổ tiếp nhận hồ sơ của phòng

+ Trường hợp hồ
sơ không đủ hoặc hồ sơ chưa đúng quy định, không đảm bảo yêu cầu: Trả
hồ sơ cho chủ đầu tư, hướng dẫn và đề nghị chủ đầu tư bổ sung đầy đủ hồ
sơ theo quy định.

* Bước 3: Trả
kết tại Trung tâm giao dịch một cửa huyện (hoặc phòng Kế hoạch-Tài chính
đối với địa phương không thực hiện thủ tục này qua Trung tâm giao dịch
một cửa)

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

– Tờ trình của Chủ đầu tư đề nghị thẩm định, phê duyệt kết quả chỉ định thầu

– Quyết định thành lập tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ đề xuất

– Báo cáo của Chủ đầu tư về quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu (bản gốc)

– Báo cáo của tổ chuyên gia đấu thầu về quá trình đánh giá hồ sơ đề xuất (bản gốc) kèm theo:

+ Phiếu đánh giá HS đề xuất chi tiết của từng thành viên tổ chuyên gia.

+ Biên bản tổng hợp kết quả đánh giá HS đề xuất từng bước của tổ chuyên gia.

+ Thư mời tham gia làm hồ sơ đề xuất

+ Giấy giới thiệu mua HS đề xuất và tham dự lễ mở thầu.

– Biên bản đóng thầu (có chữ ký của tất cả các thành viên tham dự tại tất cả các trang)

– Biên bản mở thầu (có chữ ký của tất cả các thành viên tham dự tại tất cả các trang).

– Hồ sơ yêu cầu của gói thầu được duyệt (bản gốc)

– HS đề xuất của tất cả các nhà thầu tham gia (bản sao)

– Văn bản tài liệu liên quan khác liên quan đến gói thầu trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện

* Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư (nếu có)

Kết quả thực hiện Phê duyệt            
Lệ phí

(Mức thu lệ phí) = (Giá gói thầu được phê duyệt) x 0,01%, nhưng tối thiểu là 500 ngàn đồng, tối đa là 30 triệu đồng


Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

* Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003

* Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005

* Nghị định số
58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành
Luật đất thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

* Quyết định số
1121/2008/QĐ-BKH ngày 03/9/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành mẫu
báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu đối với mua sắm hàng hoá, xây lắp

* Quyết định số 1118/2008/QĐ.BKH ngày 03/9/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá

* Quyết định số 731/2008/QĐ.BKH ngày 10/6/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp

* Quyết định số 937/2008/QĐ.BKH ngày 23/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp

* Quyết định số
678/2008/QĐ.BKH ngày 02/6/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quy
định về chứng chỉ tham gia khoá học về đấu thầu

* Quyết định số 1068/2008/QĐ-BKH ngày 15/8/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành mẫu báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu

* Quyết định số
104/2007/QĐ-UBND ngày 18/9/2007 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành
quy định về quản lý đầu tư, xây dựng và lựa chọn nhà thầu trên địa bàn
tỉnh Nghệ An.

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt