Thủ tục Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch đấu thầu.

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch đấu thầu.
Trình tự thực hiện

* Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

* Bước 2: Chủ
đầu tư nộp hồ sơ tại Trung tâm giao dịch một cửa huyện (hoặc phòng Kế
hoạch-Tài chính đối với địa phương không thực hiện thủ tục này qua Trung
tâm giao dịch một cửa)

– Chuyên viên (theo phân công chuyên quản) trong phòng tiếp nhận hồ sơ thẩm định:

+ Trường hợp hồ sơ đủ đúng quy định: Ghi sổ tiếp nhận hồ sơ của phòng

+ Trường hợp hồ
sơ không đủ hoặc hồ sơ chưa đúng quy định, không đảm bảo yêu cầu: Trả
hồ sơ cho chủ đầu tư, hướng dẫn và đề nghị chủ đầu tư bổ sung đầy đủ hồ
sơ theo quy định.

* Bước 3: Trả
kết tại Trung tâm giao dịch một cửa huyện (hoặc phòng Kế hoạch-Tài chính
đối với địa phương không thực hiện thủ tục này qua Trung tâm giao dịch
một cửa)

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

– Tờ trình của chủ đầu tư xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu

– Căn cứ lập kế
hoạch đấu thầu: Quyết định đầu tư và các tài liệu để ra quyết định đầu
tư; Thiết kế dự toán được duyệt (nếu có); Nguồn vốn cho dự án; Các văn
bản pháp lý khác liên quan (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết Tối đa 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện

* Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư (nếu có)

Kết quả thực hiện Phê duyệt                
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

* Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005

* Nghị định số
58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành
Luật đất thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

* Quyết định số
104/2007/QĐ-UBND ngày 18/9/2007 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành
quy định về quản lý đầu tư, xây dựng và lựa chọn nhà thầu trên địa bàn
tỉnh Nghệ An.

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt