Thủ tục Hỗ trợ tu sửa, làm mới nhà ở cho đối tượng người có công có hoàn cảnh gia đình thực sự khó khăn.

Thủ tục Hỗ trợ tu sửa, làm mới nhà ở cho đối tượng người có công có hoàn cảnh gia đình thực sự khó khăn.
Trình tự thực hiện

* Bước 1: Đối tượng hồ sơ, làm đơn có xác nhận của trưởng xóm, khối, bản. nộp lên Uỷ ban nhân xã, Thị trấn.

* Bước 2: Uỷ
ban nhân dân xã thành lập hội đồng xét duyệt. Căn cứ vào hồ sơ của các
đối tượng hội đồng xét duyệt, sau khi xét duyệt phải có biên bản của hội
đồng xét duyệt, danh sách của đối tượng đủ điều kiện hưởng, hồ sơ và tờ
trình đề nghị hỗ trợ tu sửa, làm mới cho các hộ gia đình chính sách nộp
về Uỷ ban nhân dân huyện qua phòng Lao động – TB&XH huyện.

* Bước 3: Phòng
lao động phân công cán bộ tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ lại lần nữa, sau
đó lập danh sách trính ngang trình ban quản lý quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”
huyện duyệt.

* Bước 4:

– Trưởng ban quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa ” cấp huyện ra Quyết định hỗ trợ

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Đơn đề nghị
của đối tượng hoặc gia đình, có xác nhận và đề nghị của trưởng thôn,
bản, xóm, khối và uỷ ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng cư trú.

– Phiếu thẩm định của ban quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa huyện”.

– Biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp xã , Huyện

* Số lượng hồ sơ:    01 bộ

Thời hạn giải quyết 90 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân;
Cơ quan thực hiện

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện..

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – TBXH cấp huyện.

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng tài chính, Mặt trận, các ban ngành đoàn thể.

Kết quả thực hiện Quyết định hành chính.
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý * Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006.