Thủ tục hỗ trợ kinh phí mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội.

Thủ tục hỗ trợ kinh phí mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội.
Trình tự thực hiện

* Bước 1: Cá
nhân hoặc tổ chức đứng ra tổ chức mai táng cho đối tượng bảo trợ chuẩn
bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ tại UBND cấp xã.

* Bước 2: Cán
bộ chuyên trách của UBND xã tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý
và nội dung hồ sơ. Sau đó thông qua Hội đồng xét duyệt chế độ chính
sách của xã lập danh sách đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp xã hội kèm
theo biên bản xét duyệt của hội đồng, Tờ trình của UBND cấp xã chuyển về
phòng LĐTBXH huyện

 * Bước 3:

– Tại Phòng
LĐTTB&XH: Công chức phụ trách tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ
đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc
không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người
đến nộp hồ sơ bổ sung kịp thời.

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Các ngày làm việc trong tuần.

* Bước 4: Thẩm định hồ sơ trình UBND huyện xét duyệt ra Quyết định cấp kinh phí hỗ trợ mai táng.

* Bước 5: UBND
phường, xã, thị trấn căn cứ vào Quyết định của UBND cấp huyện để chi trả
cho đối tượng và làm thủ tục thanh quyết toán kinh phí với phòng Tài
chính cấp huyện.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Đơn, văn bản
đề nghị của cơ quan, đơn vị, tổ chức, gia đình, cá nhân đứng ra tổ chức
mai táng đối tượng bảo trợ xã hội dang hưởng trợ cấp bị chết, có xác
nhận của UBND cấp xã (nếu là gia đình, cá nhân) nơi đối tượng cư trú
(mẫu số 1a);

– Bản sao giấy khai tử;

* Số lượng hồ sơ:    02 bộ (1 bộ lưu tại UBND cấp xã, 1 bộ lưu tại phòng LĐTB&XH)

Thời hạn giải quyết 07 ngày kể từ nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân, Tổ chức
Cơ quan thực hiện

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện.

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

Kết quả thực hiện Quyết định hành chính.
Lệ phí Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

* Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/04/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

* Thông tư số
09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 hướng dẫn một số điều của Nghị định
67/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

* QĐ 1799/QĐ-UBND-VX ngày 16/5/2008 của UBND tỉnh NA về việc quy định mức trợ cấp xã hội cho đối tượng BTXH.

Download file đính kèm