Thủ tục Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn.

Thủ tục Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn.
Trình tự thực hiện

* Bước 1: – Ủy
ban nhân dân cấp xã tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách
của Nhà nước về việc giao rừng và nghĩa vụ, quyền lợi của chủ rừng cho
nhân dân ở địa phương mình.

– Thành lập ban
chỉ đạo và Hội đồng giao rừng: Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập Ban
chỉ đạo giao rừng và Tổ công tác giao rừng cấp huyện. Ủy ban nhân dân
cấp xã thành lập Hội đồng giao rừng của xã.

– Chuẩn bị kinh phí, vật tư kỹ thuật phục vụ cho việc giao rừng.

– Cộng đồng dân cư thôn họp thôn để thống nhất các vấn đề chủ yếu sau:

+ Thông qua đơn
đề nghị Nhà nước giao rừng cho cộng đồng thôn, đơn phải nêu rõ địa
điểm, diện tích, mục đích sử dụng và các thông tin liên quan khác (phụ
lục 3).

+ Thông qua kế hoạch quản lý khu rừng sau khi được Nhà nước giao rừng, kế hoạch quản lý rừng do cộng đồng dân cư thôn xây dựng.

* Bước 2: Nhận hồ sơ và xét duyệt hồ sơ

– Cộng đồng dân cư thôn nộp hồ sơ tại ủy ban nhân dân cấp xã.

– Ủy ban nhân dân cấp xã sau khi nhận được hồ sơ của cộng đồng dân cư thôn có trách nhiệm:

+ Chỉ đạo Hội đồng giao rừng của xã thẩm tra về điều kiện giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn báo cáo ủy ban nhân dân cấp xã.

+ Kiểm tra thực
địa khu rừng dự kiến giao cho cộng đồng dân cư thôn để bảo đảm các điều
kiện, căn cứ giao rừng theo quy định của pháp luật.

+ Xác nhận và chuyển đơn của cộng đồng dân cư thôn đến cơ quan chức năng cấp huyện.

* Bước 3: thẩm định và hoàn thiện hồ sơ

Cơ quan chức năng cấp huyện sau khi nhận được hồ sơ từ ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến có trách nhiệm:

– Tổ chức việc
xác định đặc điểm khu rừng sẽ giao cho cộng đồng dân cư thôn (xác định
về chất lượng rừng được giao cho cộng đồng – của cơ quan tư vấn lâm
nghiệp có trách nhiệm).

– Chủ trì việc
thẩm định kết quả xác định đặc điểm khu rừng trên cơ sở có xác nhận của
tổ chức tư vấn có trách nhiệm về đánh giá rừng (tổ chức tư vấn là người
chịu trách nhiệm chính trong việc đánh giá chất lượng rừng, cùng ký vào
biên bản đánh giá còn có chủ rừng, có người đại diện chính quyền địa
phương); sự phù hợp của việc giao rừng với quy hoạch bảo vệ và phát
triển rừng hoặc quy hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch ba loại rừng; tính
khả thi của kế hoạch quản lý rừng của cộng đồng dân cư thôn.

– Lập tờ trình, trình ủy ban nhân dân cấp huyện về việc giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn.

* Bước 4: Quyết định việc giao rừng.

Ủy ban nhân dân
cấp huyện sau khi nhận được tờ trình từ cơ quan chức năng chuyển đến có
trách nhiệm xem xét và quyết định giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn;
chuyển quyết định giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn, ủy ban nhân dân
cấp xã và cho cơ quan chức năng cấp huyện.

* Bước 5: thực hiện quyết định giao rừng.

– Ủy ban nhân dân cấp xã sau khi nhận được quyết định giao rừng của ủy ban nhân dân cấp huyện, có trách nhiệm:

+ Thông báo và đôn đốc cộng đồng dân cư thôn thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có).

+ Tổ chức bàn
giao rừng ngoài thực địa có sự tham gia của cơ quan chức năng và các chủ
rừng có chung ranh giới; lập biên bản bàn giao rừng giữa ủy ban nhân
dân cấp xã với cộng đồng dân cư thôn.

– Cộng đồng dân
cư thôn ngay sau khi nhận rừng tại thực địa có trách nhiệm đóng cột mốc
khu rừng được giao có sự chứng kiến của đại diện ủy ban nhân dân cấp xã
và chủ rừng có chung ranh giới.

Trong quá trình
thực hiện các bước công việc nêu trên, khi hồ sơ đến cơ quan nào thì cơ
quan đó có trách nhiệm xem xét và bổ sung vào hồ sơ giao rừng những nội
dung công việc của mỗi bước cho tới khi hoàn thành việc giao rừng; nếu
cộng đồng dân cư thôn không đủ điều kiện được giao rừng thì cơ quan nhận
hồ sơ phải trả lại hồ sơ cho cơ quan gửi đến và thông báo rõ lý do về
việc cộng đồng dân cư thôn không được giao rừng.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại UBND cấp huyện
Thành phần số lượng hồ sơ

* Đơn xin nhận đất, nhận rừng do đại diện thôn ký, cán bộ lâm nghiệp xã và UBND xã xác nhận

* Kế hoạch quản lý rừng do cộng đồng dân cư thôn xây dựng cùng biên bản thông qua của cộng đồng thôn.

* Số lượng hồ sơ: 1 bộ

Thời hạn giải quyết 31 ngày làm việc sau khi nhận được đơn xin giao rừng của cộng đồng dân cư thôn
Đối tượng thực hiện Cộng đồng dân cư thôn
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Kết quả thực hiện Quyết định giao rừng
Lệ phí Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

* Luật bảo vệ và phát triển rừng ngày 03/12/2004

* Nghị định số 23/2006/NĐ – CP, ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;

*
Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ NN & PTNT hướng
dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ
chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn

Download file đính kèm