Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đột xuất cho đối tượng bảo trợ xã hội

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đột xuất cho đối tượng bảo trợ xã hội
Trình tự thực hiện

* Bước 1:
Trưởng thôn lập danh sách đối tượng cần trợ cấp đột xuất theo các nhóm
đối tượng là những người, hộ gia đình gặp khó khăn do hậu quả thiên tai
hoặc những lý do bất khả kháng khác gây ra… kèm theo biên bản họp thôn
gửi UBND cấp xã.

* Bước 2: Chủ
tịch UBND cấp xã triệu tập họp khẩn cấp Hội đồng xét duyệt thống nhất
danh sách đối tượng cứu trợ đột xuất đề nghị cấp huyện hỗ trợ. Nếu cấp
xã có nguồn hỗ trợ dự phòng thì Chủ tịch UBND cấp xã quyết định cứu trợ
ngay những trường hợp cần thiết. Nếu cấp xã không đủ hoặc không có kinh
phí thì Chủ tịch UBND cấp xã có văn bản đề nghị UBND cấp huyện hỗ trợ

 * Bước 3:

– Tại phòng
LĐTB&XH: Công chức phụ trách tiếp nhận hồ sơ, danh sách do Công chức
lao động xã hội cấp xã chuyển đến. Thẩm định hồ sơ trình Chủ tịch UBND
cấp huyện ra Quyết định cứu trợ đột xuất

– Trường hợp cấp huyện không đủ kinh phí cứu trợ, Chủ tịch UBND cấp huyện có văn bản đề nghị UBND cấp tỉnh hỗ trợ.

* Bước 4: Sau khi có kinh phí hỗ trợ, cấp xã tổ chức cứu trợ ngay cho đối tượng

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:


– Danh sách đề nghị cứu trợ xã hội đột xuất và biên bản họp thôn


– Biên bản họp Hội đồng xét duyệt cấp xã


* Số lượng hồ sơ:    02 (hai) bộ

Thời hạn giải quyết Trong ngày.
Đối tượng thực hiện Cá nhân, Tổ chức;
Cơ quan thực hiện

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện.

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

Kết quả thực hiện Quyết định hành chính.
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

* Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/04/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

* Thông tư số
09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 hướng dẫn một số điều của Nghị định
67/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.