Thủ tục đưa người chưa thành niên nghiện ma túy vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động, xã hội (đối với người có nơi cư trú nhất định).

Thủ tục đưa người chưa thành niên nghiện ma túy vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động, xã hội (đối với người có nơi cư trú nhất định).
Trình tự thực hiện

* Bước 1: Công
an xã, phường, thị trấn có trách nhiệm giúp chủ tịch UBND xã thu thận
tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa người cai nghiện chưa
thành niên vào trung tâm và chuyển hồ sơ lên Phòng LĐTBXH huyện.

* Bước 2: Sau
khi xem xét hồ sơ, Phòng LĐTBXH trình UBND huyện thành lập Hội đồng tư
vấn. Trong thời hanh 07 (ngày) kể từ ngày nhận được Hồ sơ hợp lệ, Hội
đồng tư vấn có trách nhiệm xét duyệt hồ sơ và có biên bản ghi rõ ý kiến
của từng thành viên tham dự cuộc họp và gửi kèm theo báo cáo trình Chủ
tịch UBND cấp huyện.

* Bước 3: Chủ
tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định việc đưa vào cai nghiện, chữa
trị bắt buộ trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo và biên
bản họp của Hội đồng tư vấn.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Bản tóm tắt lý lịch của người chưa thành niên nghiện ma túy;

– Các biệp pháp cai nghiện, giáo dục đã áp dụng.

– Xét nghiệm tìm chất ma túy trong cơ thể có kết quả dương tính;

– Nhận xét của UBND cấp xã;

– Ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ quốc cấp xã mà người đó là thành viên;

– Bệnh án (nếu có)

* Số lượng hồ sơ:    01 bộ

Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân;
Cơ quan thực hiện

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện.

* Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã.

Kết quả thực hiện Quyết định hành chính.
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

* Nghị định
135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào
cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử
lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người thành niên, người
tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.

* Thông tư liên
tịch số 22/2004/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 31/12/2004 hướng dẫn thực hiện
một số điều của Nghị định 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 quy định chế độ
áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở
chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối
với người thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh.

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt