Thủ tục cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân.

Thủ tục cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân.
Trình tự thực hiện

* Bước 1: UBND cấp huyện xây
dựng phương án giao rừng, cho thuê rừng trình Hội đồng nhân dân cùng
cấp thông qua và báo cáo uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

Phương án giao
rừng phải thể hiện cụ thể về hiện trạng các loại rừng của địa phương;
nhu cầu quản lý sử dụng rừng; đối tượng được giao sắp xếp theo thứ tự ưu
tiên (đối với giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân phải xác định hạn mức
giao rừng) địa danh khu vực giao; kế hoạch tiến độ; trách nhiệm và kinh
phí tổ chức thực hiện…  Phương án giao rừng phải thể hiện từng đối
tượng được giao rừng cả trong hồ sơ, trên bản đồ.

* Bước 2:- Hộ gia đình, cá nhân nộp đơn xin thuê rừng kèm theo kế hoạch sử dụng rừng tại uỷ ban nhân dân cấp xã (phụ lục 3).

– Uỷ ban nhân dân cấp xã sau khi nhận được đơn của hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm:

+ Chỉ đạo Hội đồng giao rừng của xã thẩm tra về điều kiện cho thuê rừng cho hộ gia đình, cá nhân báo cáo ủy ban nhân dân cấp xã.

+ Kiểm tra thực
địa khu rừng dự kiến giao cho hộ gia đình, cá nhân để bảo đảm các điều
kiện, căn cứ giao rừng theo quy định của pháp luật.

+ Xác nhận và chuyển đơn của hộ gia đình, cá nhân đến cơ quan chức năng cấp huyện.

* Bước 3: thẩm định và hoàn thiện hồ sơ

+ Chủ trì thẩm định tính khả thi của kế hoạch sử dụng rừng của hộ gia đình, cá nhân xin thuê rừng.

– Lập, trình uỷ
ban nhân dân cấp huyện kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng rừng
(bằng tiền thuê rừng, nếu có nhiều người cùng xin thuê rừng trên cùng
một địa điểm).

– Gửi hồ sơ liên quan đến khu rừng tới cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có).

 * Bước 4: quyết định cho thuê rừng

Sau khi nhận được hồ sơ của cơ quan có chức năng cấp huyện có trách nhiệm:

+ Xem xét và ký quyết định cho thuê rừng cho hộ gia đình, cá nhân (phụ lục 4).

+ Ký hợp đồng với hộ gia đình, cá nhân về việc thuê rừng (phụ lục 5).

+ Chuyển quyết định cho thuê rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cho uỷ ban nhân dân cấp xã và cơ quan có chức năng.

+ Thông báo cho hộ gia đình, cá nhân được thuê rừng thực hiện nghĩa vụ tài chính trong thời gian 10 ngày làm việc.

* Bước 5: thực hiện quyết định giao rừng, cho thuê rừng

– Khi nhận được
quyết định giao rừng của uỷ ban nhân dân cấp huyện, UBND cấp xã có
trách nhiệm: tổ chức việc bàn giao rừng tại thực địa cho hộ gia đình, cá
nhân có sự tham gia của các chủ rừng liền kề; việc bàn giao rừng phải
lập thành biên bản bàn giao rừng có sự tham gia và ký tên của đại
diện uỷ ban nhân dân cấp xã, đại diện hộ gia đình, cá nhân (phụ lục 5).

– Sau khi nhận
bàn giao rừng tại thực địa hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm xác định
rõ ranh giới đóng mốc khu rừng được giao, được thuê với sự chứng kiến
của đại diện uỷ ban nhân dân cấp xã và các chủ rừng liền kề (phụ lục 6).

Trong quá trình
thực hiện các bước công việc nêu trên, khi hồ sơ đến cơ quan nào thì cơ
quan đó có trách nhiệm xem xét và bổ sung vào hồ sơ giao rừng những nội
dung công việc của mỗi bước cho tới khi hoàn thành việc giao rừng; nếu
hộ gia đình, cá nhân không đủ điều kiện được giao rừng thì cơ quan nhận
hồ sơ phải trả lại hồ sơ cho cơ quan gửi đến và thông báo rõ lý do về
việc hộ gia đình, cá nhân không được giao rừng. Thời gian thực hiện bước
4 là 3 ngày làm việc (sau khi hoàn thành nhiệm vụ tài chính của người
thuê rừng – nếu có).

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan nhà nước
Thành phần số lượng hồ sơ * Đơn xin thuê rừng kèm theo
kế hoạch sử dụng rừng của uỷ ban nhân dân cấp xã (phụ lục 3 Thông tư số
số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ NN&PTNT hướng dẫn trình tự,
thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia
đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn )
* Số lượng: 01 đơn
Thời hạn giải quyết 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn
Đối tượng thực hiện Hộ gia đình, cá nhân
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Kết quả thực hiện Quyết định của UBND cấp huyện về việc cho hộ gia đình, cá nhân thuê rừng
Lệ phí Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

* Luật bảo vệ và phát triển rừng ngày 03/12/2004

* Nghị định số 23/2006/NĐ – CP, ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;

*
Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ NN & PTNT hướng
dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng
cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn.

Download file đính kèm

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt