Thủ tục Chấm dứt hưởng trợ cấp đối với đối tượng hưởng trợ cấp xã hội

Thủ tục Chấm dứt hưởng trợ cấp đối với đối tượng hưởng trợ cấp xã hội
Trình tự thực hiện

* Bước 1:

– Hàng tháng Hội đồng xét duyệt xã căn cứ vào các nội dung sau để xét duyệt đề nghị chấm dứt hưởng trợ cấp:

+ Giấy khai sinh của đối tượng để xem xét độ tuổi

+ Những đối tượng không thuộc hộ nghèo

+ Những đối tượng chuyển đi địa phương khác

+ Những đối tượng chết

– Ban chính
sách xã lập danh sách những đối tượng đề nghị chấm dứt chế độ trợ cấp xã
hội kèm theo BB của HĐ xét duyệt xã và Tờ trình của UBND cấp xã chuyển
về Phòng LĐTBXH huyện.

* Bước 2:

– Tại Phòng
LĐTBXH huyện Công chức phụ trách tiếp nhận hồ sơ, danh sách do Ban chính
sách xã chuyển đến. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì
tiếp nhận. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ
tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ bổ sung kịp
thời.

* Bước 3: UBND cấp huyện ban hành Quyết định chấm dứt hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng của đối tượng.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Danh sách những đối tượng đề nghị chấm dứt chế độ trợ cấp xã hội;

– Biên bản của Hội đồng xét duyệt xã;

– Tờ trình của UBND cấp xã.

* Số lượng hồ sơ:    01 bộ

Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện Tổ chức;
Cơ quan thực hiện

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện.

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

Kết quả thực hiện Quyết định hành chính.
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

* Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/04/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

* Thông tư số
09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 hướng dẫn một số điều của Nghị định số
67/2007/NĐ-CP ngày 13/04/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các
đối tượng bảo trợ xã hội.

* Quyết định
1799/QĐ-UBND-VX ngày 16/5/2008 của UBND tỉnh Nghệ An về việc quy định
mức trợ cấp xã hội cho đối tượng Bảo trợ xã hội.

* Quy định
90/QĐLS.SLĐTBXH-STC ngày 16/01/2009 về việc quy định trách nhiệm quản lý
và chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng cho đối tượng bảo
trợ xã hội.