Thủ tục cấp sổ trợ cấp đối với Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ.

Thủ tục cấp sổ trợ cấp đối với Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ.
Trình tự thực hiện

* Bước 1: Công dân chuẩn bị hồ sơ theo định của Pháp luật.

* Bước 2:

– Nộp hồ sơ tại trung tâm giao dịch “ Một cửa” UBND cấp huyện

– Cán bộ của phòng Lao động – TB&XH tiếp nhận đơn và hồ sơ đối tượng, kiểm tra.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, không hợp lệ thì hướng dẫn ngưới nộp hoàn thiện kịp thời theo qui định.

 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp sổ;

– Hồ sơ thương binh, bệnh binh, liệt sỹ và người có công.

* Số lượng hồ sơ:    01 bộ

Thời hạn giải quyết 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân;
Cơ quan thực hiện

* Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh.

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – TBXH cấp huyện.

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

Kết quả thực hiện Cấp sổ trợ cấp.
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý * Thông tư số
16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 hướng dẫn về chế độ ưu
đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công và con của họ.