Thủ tục Cấp giấy phép khai thác tận thu, tận dụng trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư

Thủ tục Cấp giấy phép khai thác tận thu, tận dụng trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư
Trình tự thực hiện

* Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư làm đơn đề nghị và thống kê số cây, ước tính sản lượng tận dụng báo cáo với Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận

* Bước 2: Hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại phòng Nông nghiệp và PTNT – UBND cấp huyện

* Bước 3. Phòng Nông nghiệp và PTNT tham mưu cho UBND cấp huyện cấp giấy phép khai thác.

* Bước 4: Hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư nhận giấy phép tại phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – UBND cấp huyện. Gỗ sau khi khai thác được tự do lưu thông.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

– Đơn Đề nghị của Chủ rừng có xác nhận của UBND xã

– Bản thống kê
số cây, ước tính sản lượng tận dụng (theo mẫu phụ lục phiếu thống kê,
bài cây và phụ lục 2-biểu 1 tại QĐ 989 của Sở Nông nghiệp &PTNT)

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Tổ chức và cá nhân
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Kết quả thực hiện Giấy phép
Lệ phí Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

* Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03/12/2004

* Quyết định Số: 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 về việc ban hành quy chế về khai thác gỗ và lâm sản khác

* Quyết định số 989/QĐ-NN 22/11/2006 của Sở NN&PTNT Nghệ An

Download file đính kèm