Thủ tục Cấp giấy phép khai thác rừng trồng, gỗ vườn, cây trồng phân tán của chủ rừng là tổ chức, doanh nghiệp từ nguồn vốn ngân sách hoặc vốn vay ưu đãi

Thủ tục Cấp giấy phép khai thác rừng trồng, gỗ vườn, cây trồng phân tán của chủ rừng là tổ chức, doanh nghiệp từ nguồn vốn ngân sách hoặc vốn vay ưu đãi
Trình tự thực hiện

* Bước 1: Tổ chức, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

* Bước 2: Nộp
hồ sơ tại phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện ( phòng Kinh tế đối với
thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò, thị trấn Thái Hoà; phòng Nông nghiệp
đối với các huyện còn lại)

* Bước 3. Phòng
chuyên môn tham mưu cho UBND cấp huyện thành lập đoàn kiểm tra thực
địa. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Phòng Nông nghiệp trình UBND cấp huyện
cấp giấy phép

* Bước 4: hộ
gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư nhận giấy phép tỉa thưa, khai thác
rừng trồng tại phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thành phần số lượng hồ sơ

* Chủ rừng lập hồ sơ thiết kế khai thác gồm các nội dung sau:

– Mục đích, đối
tượng khai thác: (Nêu rõ mục đích khai thác: thương mại hay phục vụ gia
dụng; Đối tượng rừng khai thác: Nêu rõ đối tượng rừng trồng thuộc quy
hoạch phòng hộ hay sản xuất. Nguồn vốn để trồng rừng, chủ rừng thuộc đối
tượng nào)

– Điều kiện tự nhiên khu khai thác, gồm:

+ Vị trí giới hạn của khu vực thiết kế. Nếu là rừng của hộ cần có thêm bản copy giấy giao đất, khoán rừng của cấp có thẩm quyền

+ Tình hình tài
nguyên rừng: rừng trồng thuần loại hay hỗ giao. Loại cây trồng chính,
cây phù trợ, năm trồng, mật độ trồng các loại cây.

+ Thiết kế kỹ thuật khai thác:

+ Phân chia lô: Phát đường rang giới lô, đóng mốc bảng lô, đo đạc lên bản đồ tỷ lệ 1/5.000. Tính toán diện tích lô.

+ Điều tra các chỉ tiêu lâm học: độ dốc, hướng dốc, loài cây trồng chính, loài cây trồng phụ trợ.

+ Phương pháp: Lập ô tiêu chuẩn 1.000m2 (20m x 50 m). Đo đếmcác chỉ tiêu lâm học trong ô rồi tính rồi tính cho từng lô. Diện tích ô tiêu chuẩn bằng 3% diện tích lô.

+ Tính toán trữ
sản khai thác, phân loại sản phẩm. Nêu rõ phương thức khai thác như:
khai thác trắng, chặt chọn, chặt theo băng hay theo đám.

+ Thiết kế đường vận xuất và các công trình sản xuất (nếu cần thiết)

* Tờ trình xin thẩm định phê duyệt hồ sơ thiết kế (phụ lục 1Quyết định 898 của Sở Nông nghiệp)

* Thống kê số lượng cây khai thác rừng trồng theo mẫu phụ lục 4 – biểu 1Quyết định 898 của Sở Nông nghiệp.

* Biểu tính toán số lượng rừng trồng theo mẫu phụ lục 4-biểu 2 Quyết định 898 của Sở Nông nghiệp

* Phương án trồng lại rừng

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Tổ chức và cá nhân
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Kết quả thực hiện Giấy phép
Lệ phí Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

* Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03/12/2004

* Quyết định số: 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 về việc ban hành quy chế về khai thác gỗ và lâm sản khác

* Quyết định số 989/QĐ-NN ngày 22/11/2006 của Sở NN&PTNT Nghệ An

Download file đính kèm