Thủ tục Cấp giấy chứng nhận trang trại.

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận trang trại.
Trình tự thực hiện

 * Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

 * Bước 2: Nộp
hồ sơ tại phòng chuyên môn (Phòng kinh tế đối với UBND thành phố Vinh và
thị xã Cửa Lò; phòng Nông nghiệp&PTNT đối với các huyện còn lại)

 Cán bộ phụ trách sẽ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

 – Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để làm lại cho kịp thời

 – Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp hồ sơ:

 Phòng chuyên
môn sẽ tổ chức thẩm định. Nếu xét thấy không đủ điều kiện cấp giấy chứng
nhận trang trại, phải trả lời bằng văn bản cho chủ hộ

 * Bước 3: Trả kết quả tại phòng chuyên môn nơi đã nộp hồ sơ theo giấy hẹn

Cách thức thực hiện Công dân trực tiếp thực hiện tại cơ quan hành chính nhà nước
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Báo cáo tóm
tắt về loại hình trang trại, quy mô, kết quả đầu tư và tình hình sản
xuất kinh doanh của trang trại (theo mẫu quy định) có xác nhận của UBND
cấp xã nơi trang trại đang hoạt động.

– Đơn xin cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại (theo mẫu quy định)

– Nộp bản sao
giấy chứng nhận QSD đất hoặc hợp đồng thuê đất sản xuất kinh doanh Nông
nghiệp, Lâm nghiệp, Thuỷ sản. Đối với diện tích đất hộ đang sử dụng
không có tranh chấp nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận QSD đất phải
được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận.

* Số lượng hồ sơ: 03 (bộ).

Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Tổ chức và cá nhân
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận trang trại
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

* Báo cáo tóm
tắt về loại hình trang trại, quy mô, kết quả đầu tư và tình hình sản
xuất kinh doanh của trang trại có xác nhận của UBND cấp xã nơi trang
trại đang hoạt động.

* Đơn xin cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại   

( Theo Công văn số 1027/CV-NN-CS ngày 22/6/2004 của Sở Nông nghiệp&PTNT về việc cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

* Thông tư Liên
tịch số 69/2000/TTLT/BNN-TCTK ngày 23 tháng 6 năm 2000 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Thống kê về hướng dẫn tiêu
chí để xác định kinh tế trang trại;

* Thông
tư số 74/TT-BNN ngày 4 tháng 7 năm 2003 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn về sửa đổi, bổ sung mục III của Thông tư Liên tịch số 69/2000/TTLT/BNN-TCTK;

(Theo Công văn số 1027/CV-NN-CS ngày 22/6/2004 của Sở Nông nghiệp&PTNT về việc cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại)