Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoại huyện trong tỉnh.

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoại huyện trong tỉnh.
Trình tự thực hiện

Tổ chức, cá
nhân (sau đây được gọi là chủ hàng) khi vận chuyển sản phẩm động vật với
số lượng lớn ra khỏi huyện trong phạm vi tỉnh phải đăng ký kiểm dịch
với Trạm Thú y huyện theo các bước:

*Bước 1:  Chủ hàng khai báo và đăng ký kiểm dịch tại Trạm Thú y cấp huyện trước ít nhất:

 – 03 ngày (nếu sản phẩm đã xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y hoặc gửi qua đường bưu điện);

– 10 ngày (nếu sản phẩm chưa xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y).

*Bước 2: Trạm thú y cấp huyện tiến hành kiểm tra trước khi đưa sản phẩm động vật đến khu cách ly kiểm dịch:

– Kiểm tra nội dung đăng ký kiểm dịch và các giấy tờ có trong hồ sơ;

– Căn cứ tình
hình dịch bệnh động vật tại nơi xuất phát, kết quả xét nghiệm các chỉ
tiêu vệ sinh thú y, cơ quan kiểm dịch động vật chuẩn bị các điều kiện để
kiểm dịch;

– Trong phạm vi
02 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ kiểm dịch hợp lệ, cơ quan kiểm dịch
động vật có trách nhiệm thông báo thời gian, địa điểm, nội dung kiểm
dịch;

– Kiểm tra việc thực kiện các quy định về điều kiện vệ sinh thú y khu cách ly kiểm dịch;

– Hướng dẫn chủ
hàng đưa sản phẩm động vật đến khu cách ly kiểm dịch và phải tiến hành
kiểm dịch chậm nhất sau 02 ngày kể từ khi sản phẩm động vật được tập
trung tại địa điểm đã chỉ định.

*Bước 3: Trạm thú y cấp huyện kiểm tra sau khi đưa sản phẩm động vật đến khu cách ly kiểm dịch:

– Kiểm tra số lượng, chủng loại sản phẩm động vật theo hồ sơ đăng ký của chủ hàng;

– Kiểm tra tình
trạng bao gói, bảo quản sản phẩm và kiểm tra cảm quan đối với sản phẩm
động vật; kiểm tra dấu kiểm soát giết mổ, tem kiểm tra vệ sinh thú y đối
với sản phẩm tươi sống sau giết mổ;

– Lấy mẫu xét
nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y đối với sản phẩm động vật chưa xét
nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y theo quy định hoặc chưa có dấu kiểm
soát giết mổ, tem kiểm tra vệ sinh thú y; theo yêu cầu của chủ hàng (nếu
có);

– Khử trùng tiêu độc đối với lô hàng theo quy định;

– Đánh dấu, niêm phong bao bì chứa đựng đối với sản phẩm động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y

 * Bước 4: Sau khi thực hiện việc kiểm dịch, nếu sản phẩm động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y, kiểm dịch viên động vật thực hiện:

– Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với sản phẩm động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y trong phạm vi 24 giờ trước khi vận chuyển;

– Trong ngày
bốc xếp hàng, kiểm dịch viên động vật thực hiện: Kiểm tra, giám sát quá
trình bốc xếp sản phẩm động vật lên phương tiện vận chuyển; niêm phong
phương tiện vận chuyển; thực hiện hoặc giám sát việc vệ sinh, khử trùng
tiêu độc khu cách ly kiểm dịch, nơi bốc xếp hàng.

– Trường hợp
sản phẩm động vật không đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y, cơ quan kiểm
dịch động vật không cấp giấy chứng nhận kiểm dịch và tiến hành xử lý
theo quy định.

Cách thức thực hiện Tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục tại Trạm thú y cấp huyện.
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

 – Giấy đăng ký kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển theo mẫu quy định;

– Bản sao phiếu kết quả xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y sản phẩm động vật (nếu có);

– Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

 * Số lượng hồ sơ: 1 bộ

Thời hạn giải quyết Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với sản phẩm động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y trong phạm vi 24 giờ trước khi vận chuyển
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Trạm thú y cấp huyện
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật
Lệ phí * Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển trong tỉnh:  3.000 đ

      * Cấp giấy chứng nhận VSTY cho phương tiện vận chuyển:  20.000 đ.

      * Phí kiểm dịch đối với sản phẩm động vật (có Biễu mẫu kèm theo QĐ 08/2005/QĐ-BTC)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

* Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

* Quyết định số
45/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT V/v Ban hành
Danh mục đối tượng kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; Danh mục động
vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch;

* Quyết định số
47/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT V/v Quy định
số lượng động vật, khối lượng sản phẩm động vật phải kiểm dịch khi vận
chuyển ra khỏi huyện và miễn kiểm dịch;

* Quyết định số
86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Ban hành
Quy định về mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ
sinh thú y;

* Quyết định số
15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Ban hành Quy
định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm
tra vệ sinh thú y;

* Quyết định số
08/2005/QĐ-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính về quy định chế độ thu,
nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

Download file đính kèm

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt