Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật ra ngoài huyện trong phạm vi tỉnh.

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật ra ngoài huyện trong phạm vi tỉnh.
Trình tự thực hiện Tổ chức, cá
nhân (sau đây được gọi là chủ hàng) khi vận chuyển động vật với số lượng
lớn ra khỏi huyện trong phạm vi tỉnh phải đăng ký kiểm dịch với Trạm
Thú y huyện theo các bước sau đây:

* Bước 1:  – Chủ hàng khai báo và đăng ký kiểm dịch tại Trạm Thú y cấp huyện trước ít nhất:

– 05 ngày (đã áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc và còn miễn dịch)

– 15 – 30 ngày (chưa áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc hoặc không có miễn dịch);

* Bước 2: Cán bộ Thú y huyện tiến hành kiểm tra trước khi đưa động vật đến khu cách ly kiểm dịch theo các bước:

– Kiểm tra nội dung đăng ký và hồ sơ do chủ hàng nộp

– Căn cứ tình
hình dịch bệnh, kết quả tiêm phòng, kết quả xét nghiệm bệnh của động vật
tại nơi xuất phát, cơ quan kiểm dịch động vật chuẩn bị các điều kiện để
kiểm dịch;

– Trong phạm vi
02 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ kiểm dịch hợp lệ, cơ quan kiểm dịch
động vật có trách nhiệm thông báo về thời gian, địa điểm, nội dung kiểm
dịch;

– Kiểm tra việc thực hiện các quy định về điều kiện vệ sinh thú y đối với  khu cách ly kiểm dịch;

– Hướng dẫn chủ
hàng đưa động vật đến khu cách ly kiểm dịch và phải tiến hành kiểm dịch
chậm nhất sau 02 ngày, kể từ khi động vật được tập trung tại khu cách
ly kiểm dịch.

* Bước 3: Cán bộ thú y tiến hành kiểm tra sau khi đưa động vật đến khu cách ly kiểm dịch theo các bước:

– Kiểm tra số lượng, chủng loại động vật theo hồ sơ đăng ký kiểm dịch;

– Kiểm tra lâm
sàng, tách riêng động vật yếu, động vật có biểu hiện triệu chứng lâm
sàng của bệnh truyền nhiễm hoặc nghi mắc bệnh truyền nhiễm;

– Lấy mẫu xét
nghiệm các bệnh theo quy định trước khi vận chuyển động vật (đối với
động vật sử dụng làm giống, lấy sữa); các bệnh theo yêu cầu của chủ hàng
(nếu có);

– Tiêm phòng
hoặc áp dụng các biện pháp phòng bệnh khác đối với bệnh thuộc Danh mục
bệnh phải tiêm phòng khi vận chuyển động vật (trừ động vật sử dụng với
mục đích giết mổ) nếu động vật chưa có giấy chứng nhận tiêm phòng hoặc
giấy chứng nhận tiêm phòng không hợp lệ; các bệnh theo yêu cầu của chủ
hàng (nếu có);

– Đối với động
vật xuất phát từ vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh thì không phải làm xét
nghiệm, áp dụng các biện pháp phòng bệnh đối với những bệnh được công
nhận an toàn dịch bệnh;

– Diệt ký sinh trùng;

– Đánh dấu động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y theo quy định.

 * Bước 4:
Sau khi thực hiện việc kiểm dịch, nếu động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh
thú y, đã được tiêm phòng hoặc áp dụng các biện pháp phòng bệnh khác và
có miễn dịch thì kiểm dịch viên động vật thực hiện cấp giấy chứng nhận
kiểm dịch động vật trong phạm vi 24 giờ trước khi vận chuyển. Hồ sơ kiểm
dịch cấp cho chủ hàng gồm: Giấy chứng nhận kiểm dịch; bảng kê mã số
đánh dấu động vật theo quy định;

Trường hợp động
vật không đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y, cơ quan kiểm dịch động vật
không cấp giấy chứng nhận kiểm dịch và tiến hành xử lý theo quy định.

* Bước 5: Sau khi đã cấp hồ sơ kiểm dịch cho chủ hàng, Trạm thú y huyện tiến hành:

– Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với phương tiện vận chuyển và các vật dụng kèm theo;

– Thực hiện
hoặc giám sát việc vệ sinh, khử trùng tiêu độc đối với phương tiện vận
chuyển và các vật dụng kèm theo ít nhất 06 giờ trước khi bốc xếp hàng để
vận chuyển;

– Trong ngày
bốc xếp hàng, kiểm dịch viên động vật thực hiện: Kiểm tra lâm sàng động
vật; kiểm tra, giám sát quá trình bốc xếp động vật lên phương tiện vận
chuyển; niêm phong phương tiện vận chuyển, dụng cụ chứa đựng (đối với
động vật không áp dụng biện pháp đánh dấu); hướng dẫn chủ hàng vệ sinh,
khử trùng tiêu độc khu cách ly kiểm dịch, nơi bốc xếp động vật.

Cách thức thực hiện Tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện tại Trạm Thú y cấp huyện
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

 – Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển theo mẫu quy định;

 – Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát của động vật (nếu có);

 – Bản sao giấy chứng nhận tiêm phòng, phiếu kết quả xét nghiệm bệnh động vật (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 1 bộ

Thời hạn giải quyết Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y trong phạm vi 24 giờ trước khi vận chuyển
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện Trạm thú y cấp huyện
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật
Lệ phí

* Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển trong tỉnh:  3.000 đ

* Cấp giấy chứng nhận VSTY cho phương tiện vận chuyển:  20.000 đ.

* Phí kiểm dịch động vật và kiểm tra vệ sinh thú y:

 (Biểu mẫu mức phí được quy định tại quy định tại Quyết định số 08/2005/TT-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

* Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

* Quyết định số
45/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT V/v Ban hành
Danh mục đối tượng kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; Danh mục động
vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch;

* Quyết định số
47/2005/QĐ-BNN ngày 25/7/2005 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT V/v Quy định
số lượng động vật, khối lượng sản phẩm động vật phải kiểm dịch khi vận
chuyển ra khỏi huyện và miễn kiểm dịch;

* Quyết định số
86/2005/QĐ-BNN ngày 26/12/2005 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Ban hành
Quy định về mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ
sinh thú y;

* Quyết định số
15/2006/QĐ-BNN ngày 08/3/2006 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Ban hành Quy
định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm
tra vệ sinh thú y;

* Quyết định số
08/2005/TT-BTC ngày 20/01/2005 của Bộ Tài chính về quy định chế độ thu,
nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.

Download file đính kèm