Thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện các dự án

Thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện các dự án
Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ.

– Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ
theo quy định và nộp tại cho Phòng Tài nguyên và Môi trường vào giờ hành
chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lê,̃ nghỉ),

 Bước 2: Xử lý hồ sơ và trả kế qủa.

Phòng Tài nguyên và Môi trường
tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, thẩm tra hồ sơ, xác
minh thực địa thửa đất (nếu cần thiết). Nếu hồ sơ không đủ điều kiện
thì trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do kèm theo hồ sơ chuyển lại cho Bộ
phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho công dân; nếu hồ sơ đủ điều
kiện thì thẩm định hồ sơ trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt và trao kết
quả cho chủ đầu tư vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ
ngày lê,̃ nghỉ),

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan nhà nước,
Thành phần số lượng hồ sơ

Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt

+ Quyết định thu hồi đất 01.

+ Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng.

+ Trích lục hoặc trích đo bản đồ địa chính khu đất khu đất.

– Số lượng hồ sơ:   01 (bộ)

Thời hạn giải quyết 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện, thành, thị.

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Kết quả thực hiện quyết định hành chính
Cơ sở pháp lý

– Luật Đất đai 2003 có hiệu lực ngày 01/07/2004.

– Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai. 

– Nghị định số
84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, tái định cư, giải
quyết, khiếu nại, tố cáo về đất đai.