Thông báo tổ chức lễ họ tôn giáo

Thông báo tổ chức lễ họ tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND cấp xã

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
UBND cấp xã

Cơ quan phối hợp (nếu có):
Ủy ban mặt trận tổ quốc cấp xã

Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:
Tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện:
Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Phê duyệt