Thị trấn Đô Lương đặt tên các tuyến đường

TRẢI qua quá trình xây dựng và phát triển, Thị trấn Đô Lương đã mang dáng dấp của một đô thị mới, giàu tiềm năng phát triển, nhiều tuyến đường mới được hình thành, khu dân cư ngày càng đông đúc hơn. Vì vậy, việc đặt tên cho các tuyến đường của Thị trấn Đô Lương là yêu cầu tất yếu trong sự phát triển của một đô thị  phát triển. Đặc biệt là vào dịp tết việc đặt tên cho các tuyến đường đã giúp cho người dân về đón tết thuận lợi hơn.