Tập huấn quản lý và kiểm soát cam kết chi từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước.

Sáng ngày 31 – 5-2013, UBND huyện Đô Lương đã phối hợp với Kho bạc nhà nước huyện tổ chức tập huấn quản lý và kiểm soát cam kết chi từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước. Tham gia lớp tập huấn có 300 đ/c là Thủ trưởng, kế toán các cơ quan đơn vị, xã-thị, trường học trên địa bàn toàn huyện.

Tại buổi tập huấn, cán bộ kho bạc nhà nước huyện đã thông qua các nội dung chính về sự cần thiết phải thực hiện cam kết chi, căn cứ thực hiện kiểm soát cam kết chi, đối tượng áp dụng cam kết chi. Các khái niệm. Nguyên tắc quản lý, kiểm soát cam kết chi. Thời hạn, hình thức gửi và chấp thuận cam kết chi. Điều kiện thực hiện cam kết chi. Quản lý, kiểm soát chi đầu tư. Điều chỉnh cam kết chi và hợp đồng. Huỷ cam kết chi và hợp đồng. Một số vấn đề về trách nhiệm của đơn vị đầu tư – chủ đầu tư. Trách nhiệm của cơ quan kho bạc nhà nước.
 


Thông qua lớp tập huấn góp phần giúp cho các đ/c thủ trưởng và kế toán các cơ quan, đơn vị, xã – thị, trường học nắm vững để thực hiện tốt việc quản lý và kiểm soát cam kết chi từ ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước.

Ngọc Phương