Sư Đoàn 324 tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm triển khai ngày pháp luật và rút kinh nghiệm mô hình một câu hỏi Pháp luật.

Sáng ngày 6/11/2013, sư đoàn 324 đã tổ chức hội nghị triển khai ngày pháp luật và rút  kinh nghiệm mô hình mỗi ngày một câu hỏi pháp luật.

Trong thời gian qua Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ chiến sỹ như: Hội thi tuyên truyền viên pháp luật, ngày pháp luật và giờ pháp luật. Trung đoàn đã thực hiện việc tuyên truyền pháp luật bằng nhiều biện pháp xây dựng tủ sách pháp luật, bản tin pháp luật ở các đơn vị.


Năm 2013 Trung đoàn đã tổ chức chuyên mục mỗi ngày một câu hỏi nhằm nâng cao nhận thức và xây dựng phong trào tự giác học tập để cán bộ chiến sỹ tìm hiểu các chỉ thị nghị quyết của cấp trên cũng như quy định của đơn vị.


Chuyên mục mỗi ngày một câu hỏi được phát trên hệ thống truyền thanh nội bộ hàng ngày , trong các chương trình được công bố đáp án của kỳ trước và nêu câu hỏi của kỳ sau để các cán bộ chiến sỹ tham gia. Nội dung câu hỏi bám sát các vấn đề liên quan đến đời sống pháp luật và đặc điểm của đơn vị. Sau gần 1 năm thực hiện chuyên mục đã duy trì được 227 số với 227 câu hỏi, 379.750 đáp án, trong đó có 379.210 đáp án đúng, chiếm tỷ lệ 99,9% .


Thông qua các hình thức tuyên truyền pháp luật đã góp phần phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ chiến sỹ trong đơn vị để từ đó cán bộ chiến sỹ thực hiện tốt ý thức kỷ luật quân đội và pháp luật của nhà nước quy định.

Hữu Hoàn