Sư đoàn 324- Quân khu 4: Diễn tập Chỉ huy – Cơ quan 1 bên 2 cấp trên bản đồ có một phần thực binh năm 2013

Nhằm rèn luyện, nâng cao trình độ chỉ huy, tham mưu cho chỉ huy và cơ quan các cấp đối với Sư đoàn trong chuyển trạng thái SSCĐ; đánh giá trình độ nắm và vận dụng nguyên tắc lý luận, cách đánh của Sư đoàn BB vào tập bài tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chỉ huy chiến đấu trong các tình huống; kiểm tra trình độ kỹ thuật, chiến thuật, trình độ tổ chức hiệp đồng chiến đấu giữa các cơ quan đơn vị trong Sư đoàn.

Từ ngày 11 đến 13 tháng 12, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã chỉ đạo Sư đoàn 324 tổ chức diễn tập 1 bên 2 cấp có một phần thực binh.


Qua 3 ngày đêm thực hành diễn tập từ giai đoạn chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, cơ động lực lượng; tổ chức chuẩn bị chiến đấu và giai đoạn thực hành chiến đấu có tiểu đoàn bộ binh bắn chiến đấu, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc; chuẩn bị tốt mọi mặt cuộc diễn tập đã hoàn thành nội dung chương trình, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người vũ khí trang bị.

Cán bộ, chiến sỹ sư đoàn 324 đang diễn tập sẵn sàng chiến đấu.


Quá trình diễn tập chỉ huy và cơ quan nắm chắc nội dung công tác tham mưu tác chiến, phương pháp, tác phong chỉ huy cụ thể. Trong tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu, thực hiện đúng thứ tự các bước, đề xuất với chỉ huy, nghiên cứu đánh giá, kết luận tình hình phù hợp, quyết tâm. Hiệp đồng chiến đấu giữa lực lượng bộ binh và tăng thiết giáp đảm bảo sự chặt chẽ, đúng nguyên tắc chiến thuật, trong diễn tập được triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ, toàn diện trên các mặt công tác. Nội dung cuộc diễn tập phù hợp với tình hình thực tiễn, sát với đối tượng tác chiến, phát huy tinh thần cán bộ, chiến sĩ trong khung tập cũng như thực binh đã thể hiện sẵn sàng chiến đấu cao, chủ động sáng tạo xử lý nhanh, kịp thời các tình huống do Ban chỉ đạo đưa ra.

Hà Hữu Tân Sư 324