Sư đoàn 324 bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh năm 2020.

Sáng ngày 25/5, Sư đoàn 324 khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh cho đối tượng 3 năm 2020 cho 55 đồng chí cán bộ trong toàn Sư đoàn.

anh-3

Các đại biểu tham dự

Trong thời gian 4 ngày các học viên được nghiên cứu về: Quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong thời kỳ mới; Quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về dân tộc, tôn giáo; Phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh, Các trạng thái quốc phòng, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; Những vấn đề cơ bản về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện.

anh-2

Trung tá Nguyễn Xuân Thắng – Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng khai mạc lớp học.

Quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; Pháp luật về giáo dục quốc phòng an ninh; Xây dựng, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thông qua lớp bồi dưỡng lần này nhằm trang bị, bồi dưỡng những nội dung quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về quốc phòng và an ninh. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng và an ninh; kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong tình hình mới.

Hà Hữu Tân

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt