Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An kiểm tra thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hóa” và công tác gia đình .

Ngày 24 tháng 5 năm 2019 Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An kiểm tra thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hóa” và công tác gia đình tại huyện Đô Lương.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Nghị định 122/2018/NĐ- CP của Chính phủ Quy định xét tặng danh hiệu gia đình Văn hóa, khu dân cư văn hóa; kiểm tra việc thực hiện Quyết định 22/2018/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện hương ước, quy ước. Kiểm tra việc thực hiện Thông tư số 07 /2017 của Bộ Văn hóa thông tin Du lịch quy định về thu thập báo cáo thông tin về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình.

6

Đoàn kiểm tra tại xã Minh Sơn.

Qua kiểm tra tại 2 xã Minh Sơn, Yên Sơn và Ban chỉ đạo Huyện Đô Lương về kết quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hóa” và công tác gia đình cho thấy huyện Đô Lương và các xã đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện, tổ chức tốt việc đăng kí xây dựng gia đình, dòng họ, khu dân cư , cơ quan, đơn vị văn hóa; xã đạt chuẩn nông thôn mới, thị trấn đạt văn minh đô thị. Năm 2019 có 49.300/54.100 hộ đăng ký gia đình Văn hóa đạt 91%; 269/368 khu dân cư đăng ký danh hiệu văn hóa; 81 đơn vị đăng ký danh hiệu văn hóa, 10 xã đăng ký đạt chuẩn văn hóa.

2

Đoàn kiểm tra tại xã Yên Sơn.

Tổ chức hướng dẫn các văn bản mới về việc thực hiện hương ước, quy ước theo quy định. Hiện nay Đô Lương có 362/368 xóm, khối ban hành hương ước, quy ước. Các xã, Thị trấn đã tiến hành thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình.

3

Đoàn làm việc tại UBND huyện. Ảnh: Hữu Hoàn

Đoàn công tác Sở Văn hóa và Thể thao yêu cầu Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hóa” huyện Đô Lương cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn và tiếp tục thực hiện Nghị định 122 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định 22 và Thông tư 07 để hoàn thành tốt các nhiệm vụ văn hóa năm 2019 và các năm tiếp theo.\’

Hữu Hoàn