Sở tài nguyên môi trường: Tập huấn nghiệp vụ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất tại Đô Lương

Sáng ngày 27/7/2019, tại huyện Đô Lương, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 cho lãnh đạo và cán bộ địa chính các huyện Đô Lương, Anh Sơn, Thanh Chương, Tân Kỳ. Về dự và chỉ đạo có ông Nguyễn Trọng Phượng – phó giám đốc văn phòng cấp giấy chứng  nhận quyền sử dụng đất tỉnh Nghệ An, Hoàng Văn Hiệp – phó chủ tịch UBND huyện Đô Lương. 

as

Ông Nguyễn Trọng Phượng – phó giám đốc văn phòng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tỉnh Nghệ An-quán triệt nội dung và giao nhiệm vụ lớp học

 Tại Hội nghị, các chuyên viên của Sở Tài nguyên và Môi trường đã giới thiệu, hướng dẫn các nội dung về: Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của  Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; các nội dung cơ bản kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; hướng dẫn điều tra, khoanh vẽ thực địa, lập bản đồ kiểm kê đất đai và bản đồ hiện trạng sử dụng đất; hướng dẫn biểu mẫu và nghiệp vụ kiểm kê đất đai theo chuyên đề theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và phương án kiểm kê đất đai của Bộ Tài nguyên và Môi trường; giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm thống kê, kiểm kê đất đai.

ad

các đại biểu tham dự.

Hội nghị đã thảo luận, giải đáp các vấn đề  liên quan đến công tác kiểm kê, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Trong đó, thời điểm triển khai thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước từ ngày 01/8/2019. Số liệu kiểm kê đất đai được tính đến hết ngày 31/12/2019. Thời hạn hoàn thành và báo cáo kết quả ở cấp xã là trước ngày 16/01/2020; cấp huyện trước ngày 01/3/2020; cấp tỉnh trước ngày 16/4/2020.

                                                                   Huy Khôi