Quy trình thẩm định hồ sơ tuyển dụng công chức xã

Quy trình thẩm định hồ sơ tuyển dụng công chức xã

a. Trình tự thực hiện:


Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

+
Trên cơ sở đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức của các xã, phường, thị trấn;
phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch tuyển dụng trình Chủ tịch UBND huyện, thành, thị
Quyết định ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã.

+
Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày ban hành Kế hoạch tuyển dụng, phòng Nội vụ
huyện, thành, thị nộp hồ sơ tại Sở Nội vụ phê duyệt kế hoạch.

+  Hội đồng thi tuyển (xét tuyển) thực hiện các
bước theo Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã đã quy định.

+
Trên cơ sở thông báo kết quả thi tuyển, xét tuyển của Hội đồng tuyển dụng công
chức cấp xã, phòng Nội vụ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

+ Trong thời hạn 15
ngày kể từ ngày hoàn chỉnh hồ sơ và các văn bản liên quan; phòng Nội vụ huyện,
thành, thị nộp tại Sở Nội vụ (Số 30 – Phan Đăng Lưu – thành phố Vinh, tỉnh Nghệ
An).

– Bước 2: Xử lý hồ
sơ:

+ Công chức tiếp
nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Trường hợp hồ
sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn
để tổ chức bổ sung đầy đủ theo quy định; chuyển toàn bộ hồ sơ cho phòng XDCQ
thẩm định trình lãnh đạo phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức.

+ Thời gian tiếp nhận
hồ sơ: Trong giờ hành chính (trừ ngày nghỉ lễ, tết).


Bước 3: Sở Nội vụ thẩm định và trả kết quả trước khi Chủ tịch UBND huyện,
thành, thị Quyết định tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại
cơ quan hành chính nhà nước.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Thành phần hồ sơ
bao gồm:

* Đối với phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng:

+ Công văn đề nghị
phê duyệt kế hoạch của UBND huyện, thành, thị.

+
Kế hoạch tuyển dụng kèm theo bản thống kê chi tiết nhu cầu tuyển dụng.

* Đối với phê duyệt kết quả thi tuyển, xét tuyển:

+ Hồ sơ của những
người trúng tuyển theo quy định tại Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã (01
bộ);

+ Tờ trình đề nghị
cho tuyển dụng công chức cấp xã (02 bản);

+
Danh sách đề nghị tuyển dụng công chức cấp xã kèm theo Tờ trình (02 bản);

+ Báo cáo đánh giá
quá trình tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã của Hội đồng tuyển dụng;

+ Các Quyết định
thành lập Hội đồng tuyển dụng, các Ban của Hội đồng tuyển dụng; danh sách tổng
hợp kết quả thi tuyển, xét tuyển.

– Số lượng hồ sơ: 02
bộ.

d. Thời hạn giải quyết:

– Đối với phê duyệt kế hoạch tuyển dụng thời gian không quá 03 ngày


Đối với phê duyệt kết quả thi tuyển,
xét tuyển thời gian không quá 07
ngày.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục
hành chính
: Tổ chức;

f. Cơ quan thực hiện thủ tục
hành chính:

– Cơ quan có thẩm
quyền quyết định tuyển dụng công chức: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành,
thị.

– Cơ quan trực tiếp
thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ huyện, thành, thị; Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An.

g. Kết quả thực hiện thủ tục
hành chính
: Văn bản hành chính.

h. Lệ phí (nếu có): Không

i. Tên
mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có
): Không

j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện
thủ tục hành chính (nếu có):
Không

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục
hành chính:

– Nghị định số
92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2010 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế
độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người
hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

– Nghị định số
112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn.


Quyết định số 64/2010/QĐ-UBND ngày 34/8/2010 của UBND tỉnh Nghệ An về việc quy
định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh theo
Nghị định số 92/2009/NĐ- CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ;

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt