Phụ nữ xã Giang Sơn Tây-Tập trung xây dựng các mô hình kinh tế trang trại

Giang Sơn Tây là xã miền núi, xa trung tâm của huyện Đô Lương nhưng có đất đai đồi núi rộng lớn thuận lợi cho phát triển các mô hình kinh tế trang trại. Phát huy lợi thế đó, hội phụ nữ xã Giang Sơn Tây đã xây dựng trên 30 mô hình kinh tế góp phần đem lại thu nhập cao cho hội viên. Đời sống vật chất tinh thần của chị em được cải thiện rõ rệt, góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

Huy Khôi – Hoàng Phi