Phòng nội vụ huyện Đô Lương kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các xã

Nhằm chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, ngay từ đầu năm, sáng ngày 26/2, phòng nội vụ đã tổ chức đoàn kiểm tra tại các xã Văn Sơn, Thịnh Sơn và Hòa Sơn.

Qua kiểm tra, tại các xã, đội ngũ cán bộ, nhân viên từ cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể cơ bản đều làm việc nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định. Các cán bộ công chức, viên chức đều thực hiện đầy đủ quy chế làm việc.

a1

Đoàn kiểm tra tại xã Thịnh Sơn

Đoàn công tác đã lập biên bản và yêu cầu các xã tiếp tục thực hiện tốt các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Đặc biệt là công tác quản lý và phục vụ tốt việc thực hiện giải quyết các vấn đề liên quan phục vụ nhân dân.

a2

Kiểm tra giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức tại xã Hòa Sơn. Ảnh: Hữu Hoàn

Đoàn đã nhắc nhở một số đơn vị vi phạm như: vắng không có lý do hoặc trang phục chưa đảm bảo.Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các đoàn kiểm tra việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính tại cơ sở theo chỉ thị 26 của thủ tướng chính phủ và thỉ thị 17 của BTV tỉnh ủy.

Hữu Hoàn