Phê duyệt quy ước tổ dân phố văn hóa (Hương ước làng văn hóa)

Phê duyệt quy ước tổ dân phố văn hóa (Hương ước làng văn hóa)
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Ủy ban nhân dân cấp xã

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Ủy ban nhân dân cấp xã

Cơ quan phối hợp (nếu có):
UBMTTQ cấp xã; (Hội đồng nhân dân đối với xã)

Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:
Không quy định cụ thể

Đối tượng thực hiện:
Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Phê duyệt