NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHỈ THỊ 16 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

– Cách ly toàn xã hội theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết.

– Không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

– Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp.

– Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu.

– Hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn; dứng việc di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác. Cơ bản dừng các hoạt động vận chuyển hành khách công cộng.

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt