Những bất cập dự án Jica sẽ từng bước được khắc phục

Đến thời điểm hiện nay, một số số hạng mục đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình đấu mối, hệ thống kênh mương và cơ sở vật chất thuộc dự án JICA ở Đô Lương đã hoàn thành và được vận hành sử dụng, phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã bộc lộ 1 số bất cập. Ban quản lý dự án và lãnh đạo địa phương đang phối hợp rà soát để tập trung xử lý.