Ngày làm làm việc thứ 2 kì họp thứ 12 – HĐND huyện

Sáng ngày 18/12/2014, HĐND huyện Đô Lương tiếp tục ngày làm việc thứ 2 của kì họp lần thứ 12 khóa XVIII.

Mở đầu phiên họp buổi sáng, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu lấy phiếu tín nhiệm đơn vị với các chức danh do HĐND bầu, kết quả trong 12 chức danh do 42 đại biểu HĐND bỏ phiếu, số phiếu tín nhiệm cao có từ 15 đến 38 phiếu và số phiếu tín nhiệm thấp từ 1 đến 10 phiếu.

%image_alt%
Các đại biểu HĐND huyện lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND huyện bầu.

Tiếp đó, các đại biểu đã được nghe các ý kiến tổng hợp thảo luận ở 9 tổ chiều ngày 17/12. Đa số các ý kiến đều đồng tình với các báo cáo và các tờ trình của UBND huyện trình tại kì họp và đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực trong năm 2014 và các giải pháp, định hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2015. Các vấn đề cử tri quan tâm, trên các lĩnh vực tập trung vào công tác chuyển dịch cơ cấu sản xuất, các cơ chế chính sách, xây dựng mô hình sản xuất còn chậm, hỗ trợ thiệt hại do thiên tai, chất lượng giống, phân bón, đầu tư xây dựng cơ bản chưa chặt chẽ, tình trạng khai thác khoáng sản làm ảnh hưởng đến môi trường, đời sống sinh hoạt của nhân dân. Bên cạnh đó, công tác "Dồn điền đổi thửa", cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, UBND huyện cần có biện pháp cụ thể để xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm. Tình trạng đường giao thông xuống cấp làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, mặc dù đã phản ánh qua nhiều kì họp nhưng vẫn chậm được giải quyết. Chất lượng khám chữa bệnh tại bệnh viện huyện chưa cao, tình hình tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng.

Tại kì họp, các đ/c Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Công Châu – PCT.UBND huyện đã giải trình một số vấn đề cử tri quan tâm gồm: Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, tình trạng khai thác đá ở các địa phương và cát sạn trên sông Lam, chỉ tiêu sản lượng kén tằm, gia cầm cao, công tác tăng cường bác sỹ về cơ sở, việc hỗ trợ xây dựng trường tiểu học xã Thịnh Sơn, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật v.v.. Các ý kiến nêu trên là đúng. Qua đó nêu lên những nguyên nhân, kết quả thực hiện và những giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

%image_alt%
Đ/c Nguyễn Tất Thành – CT UBND huyện phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu tại kì họp đ/c Nguyễn Tất Thành – CT UBND huyện đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến của cử tri và các đại biểu phán ánh tại kì họp. Đ/c nhấn mạnh, năm 2014 là năm có nhiều khó khăn, nhưng với sự đoàn kết của toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong toàn huyện đã phấn đấu đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế, ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, từng bước xây dựng quê hương ngày càng đổi mới. 

%image_alt%

Về nhiệm vụ năm 2015, trên lĩnh vực kinh tế tập trung 3 vấn đề gồm chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tập trung phát triển các mô hình sau "Dồn điền đổi thửa", đẩy mạnh chỉnh trang đô thị gắn với phát triển các thị tứ, khu vực trung tâm thương mại, công nghiệp, phát triển cơ cấu hạ tầng đồng bộ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo hiệu quả cao trong hoạt động. Trên lĩnh vực VHXH tập trung ổn định quy mô trường lớp, xây dựng trường chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng giáo dục, làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, công xây dựng đời sống văn hoá, bảo đảm tình hình an ninh trật tự, giữ vững QPAN. Tập trung làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kì 2015 – 2020.

%image_alt%

Kì họp đã thông qua các Nghị quyết gồm: NQ về dự toán phân bổ ngân sách nhà nước năm 2015, NQ điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2015, NQ phê chuẩn sửa đổi hỗ trợ cho ngành giáo dục, y tế giai đoạn 2011 – 2015, NQ về chương trình xây dựng nghị quyết HĐND huyện năm 2015, NQ chương trình giám sát năm 2015 của HĐND huyện và NQ về nhiệm vụ năm 2015. Các đại biểu đã nhất trí biểu quyết thông qua các NQ. 

Sau 2 ngày làm viêc khẩn trương, nghiêm túc và chất lượng, kì họp thứ 12 HĐND huyện khoá XVIII nhiệm kì 2011 – 2016 đã hoàn thành chương trình nghị sự đề ra.

Sỹ Bắc