Ngân hàng chính sách xã hội Đô Lương phát huy hiệu quả vốn tín dụng chính sách xã hội.

Thời gian qua, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đô Lương đã triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.