Lương lãnh đạo được gấp 9,99 lần lương người lao động

Cụ thể, tiền lương bình quân của người lao động dưới 5 triệu đồng/tháng thì tiền lương bình quân của thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc tối đa không vượt quá 10 lần.

Theo dự thảo Nghị định, Công ty quyết định tiền lương, tiền thưởng của NLĐ phù hợp với năng suất lao động và khả năng của công ty; quyết định tiền lương, tiền thưởng của lãnh đạo gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo đảm tỷ suất lợi nhuận trên vốn tăng thì tiền lương, tiền thưởng tăng, tỷ suất lợi nhuận trên vốn giảm thì tiền lương, tiền thưởng giảm (Ảnh: VNE) 


Đây là nội dung trong Dự thảo Nghị định Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với các công ty có phần vốn góp chi phối của Nhà nước do Bộ Lao động Thương binh và xã hội soạn thảo.

Theo đó, Quỹ tiền lương của người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và Phó TGĐ (PGĐ), Kế toán trưởng được xác định trên cơ sở mức lương bình quân thực tế năm trước liền kề theo từng vị trí, chức danh công việc phù hợp với năng suất lao động, bảo đảm thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật và các nghĩa vụ, trách nhiệm đối với các cổ đông và thành viên góp vốn.

Quỹ tiền lương của thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên, TGĐ hoặc GĐ  (gọi tắt là lãnh đạo) được xác định trên cơ sở mức lương thực tế năm trước liền kề theo từng chức danh và bảo đảm các tiêu chí như: Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật và các nghĩa vụ, trách nhiệm đối với các cổ đông và thành viên góp vốn.

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ so với năm trước liền kề không tăng hoặc giảm thì tiền lương của lãnh đạo không tăng hoặc giảm (trừ trường hợp Nhà nước có quyết định can thiệp để bình ổn thị trường; tăng khấu hao để thu hồi vốn nhanh, đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất kinh doanh; đầu tư mới; tăng vốn điều lệ);

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ tăng thì tiền lương của lãnh đạo tăng, nhưng phải bảo đảm chênh lệch hợp lý so với tiền lương của người lao động (NLĐ) trong công ty.

Cụ thể, tiền lương bình quân của NLĐ dưới 5 triệu đồng/tháng thì tiền lương bình quân của tlãnh đạo tối đa không vượt quá 10 lần so với tiền lương bình quân của NLĐ.

Tiền lương bình quân của NLĐ từ 5 triệu đồng/tháng đến dưới 7 triệu đồng/tháng thì tiền lương bình quân của lãnh đạo tối đa không vượt quá 9 lần so với tiền lương bình quân của NLĐ.

Tiền lương bình quân của NLĐ từ 7 triệu đồng/tháng trở lên thì tiền lương bình quân của lãnh đạo tối đa không vượt quá 8 lần so với tiền lương bình quân của NLĐ.

Dự thảo Nghị định cũng nêu, thù lao của thành viên không chuyên trách Hội đồng quản trị (hoặc Hội đồng thành viên) được xác định trên cơ sở mức thù lao thực tế năm trước liền kề nhưng không vượt quá 30% mức tiền lương của các thành viên chuyên trách nếu tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ so với năm trước liền kề tăng; không vượt quá 20% mức tiền lương của các thành viên chuyên trách nếu tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ so với năm trước liền kề không tăng hoặc giảm.

Quỹ tiền thưởng của NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động và Phó TGĐ (PGĐ), Kế toán trưởng và Quỹ tiền thưởng của lãnh đạo và thành viên Ban kiểm soát được xác định theo hợp đồng lao động, hoặc thoả ước lao động tập thể, điều lệ của công ty, phù hợp với mức lợi nhuận thực hiện hàng năm, nhưng tối đa không vượt quá 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của các đối tượng được hưởng quỹ tiền thưởng.

Theo VTC