LĐLĐ huyện tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng ( Khóa XII)

Sáng ngày 14/1, LĐLĐ huyện tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng ( Khóa XII) cho 300 CBCCVC và người lao động của các cơ quan, đơn vị. Tới dự có đồng chí Nguyễn Minh Hạnh – Trưởng Ban tuyên giáohuyện ủy

hoc-nghi-quyet

Đợt này, các đồng chí CBCCVC – LĐ các cơ quan, đơn vị được học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về “ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ”  và triển khai kế hoạch hướng dẫn nội dung kiểm điểm và chương trình hành động của huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

hoc-nghi-quyet1

Đồng chí Nguyễn Minh Hạnh – Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy quán triệt nội dung Nghị quyết TW4 khóa XII của BCH Trung ương Đảng

Quán triệt chuyên đề “ những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; nội dung cơ bản Nghị quyết 05-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII  về “ một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế ”; Nghị quyết số 06 ngày 5/11/2016 về “ thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế Quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” và kết luận số 09 về “ tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách 2017” và các chương trình hành động  thực hiện các nghị quyết và kết luận của Trung ương.

Hồng Sơn