LĐLĐ huyện Đô Lương quán triệt NQ TW3 khóa 11 đến tận cán bộ CNV – LĐ

Sáng ngày 12/4/2012, LĐLĐ huyện Đô lương đã tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 BCH TW Đảng khóa XI cho đội ngũ CB, CNVC-LĐ khối cơ quan.

Tham gia tiếp thu NQ TW3 khoá XI có trên 700 CB, CNVC-LĐ thuộc 18 cơ quan đơn vị trường học trên địa bàn. Nội dung được quán triệt bao gồm:  
Nghị quyết Hội nghị TW 3 về đánh giá tình hình kinh tế – xã hội 5 năm 2006-2010 và năm 2011, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011-2015 và năm 2012; quy định thi hành điều lệ đảng, hướng dẫn các quy định về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng và quy định về những điều đảng viên không được làm. Trên cơ sở quán triệt và học tập nghị quyết các đảng bộ, chi bộ và cơ quan đơn vị xây dựng chương trình hành động sát thực, phù hợp với từng lĩnh vực công tác.

Việc học tập, quán triệt và triển khai các văn kiện Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XI) nhằm quán triệt sâu sắc trong cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng nội dung của NQ, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện Đô Lương  lần thứ 19.

Dịp này, huyện ủy Đô Lương cũng đã triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Đô Lương từ 2012 – 2015.