Lan tỏa phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở Đô Lương.

 

Xác định rõ ý nghĩa và vai trò của việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” , những năm qua, huyện Đô Lương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đưa phong trào tại địa phương phát triển và trở thành điểm sáng trong thực hiện các phong trào văn hóa.