Khởi sắc từ một xã vùng khó

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đang được đẩy mạnh trên địa bàn huyện Đô Lương. Tuy nhiên, việc thực hiện tốt các mục tiêu là một điều không hề đơn giản, đặc biệt là đối với những nơi đi lên từ điểm xuất phát thấp. Xã Hiến Sơn, Đô Lương là một trong những địa bàn khó khăn của huyện, việc thực hiện nông thôn mới tuy chưa có điều kiện để thực hiện đồng bộ và toàn diện, song Đảng bộ và nhân dân nơi đây đều đang dần xây dựng, đem lại niềm tin từ cấp ủy Đảng, chính quyền tới nhân dân, tạo nên sự  khởi sắc mới từ một xã vùng khó.

Thúy Hằng – Hoàng Phi