Kho bạc Đô Lương tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 03 của BCT về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Sáng ngày 23/4/2013, chi bộ kho bạc nhà nước Đô Lương đã tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 03 của BCT về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Theo kế hoạch triển khai từ tháng 11 năm 2011, chi bộ Kho bạc nhà nước đã tổ chức quán triệt các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sau khi tiếp thu nội dung các đảng viên đã đăng ký việc làm cụ thể, cấp uỷ kiểm tra việc thực hiện cam kết , phân rõ trách nhiệm cho từng đồng chí cấp uỷ thường xuyên theo dõi qua đường giây nóng và hộp thư góp ý tại đơn vị để kịp thời chẩn chỉnh những tồn tại, yếu kém trong thực thi nhiệm vụ. Mỗi tháng chi bộ tổ chức đánh giá kết quả công tác nêu rõ những mặt đã làm được những việc chưa làm được, từ đó đưa ra những biện pháp khắc phục cụ thể. Qua đánh giá sơ kết 02 năm thực hiện, 100% số đảng viên trong đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và đề nghị khen thưởng tập thể đã có thánh tích trong thực hiện 03 của BCT.


Hội nghị cũng rút ra những tồn tại và đưa ra những giải pháp phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo, đồng thời đăng ký nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề của năm 2013 đó là: “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương ; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ Đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp .”

Hoàng Lân