I.2 Thủ tục xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

I.2 Thủ tục xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản
1. Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;

– Bước 2:  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, chuyển phòng Tài nguyên Môi trường.

– Bước 3: Công chức chuyên môn Phòng Tài nguyên và Môi trường thụ lý hồ sơ, kiểm tra trình lãnh đạo phòng Tài nguyên Môi trường, UBND cấp huyện ký và chuyển giao cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho công dân, tổ chức cá nhân, tổ chức.

2. Cách thực hiện

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

Hồ sơ đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của UBND huyện gồm:

– Một (01) văn bản đăng ký đề án đơn giản của chủ cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT ;

– Ba (03) bản đề án bảo vệ môi trường đơn giản (mẫu theo phụ lục 14a ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT)

4. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị đăng ký xác nhận đề án đơn giản, cơ quan có thẩm quyền xác nhận bằng văn bản theo mẫu quy định tại Phụ lục 15 ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT. Trường hợp chưa xác nhận, cơ quan có thẩm quyền xác nhận thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân

Cơ sở đã đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 4 năm 2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP nhưng không có bản cam kết bảo vệ môi trường và được quy định chi tiết tại Phụ lục 1b ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT
ngày 28/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản (mẫu theo Phụ lục 15 Thông tư 26/2015/TT-BTNMT)

8. Phí, lệ phí nếu có: Không

9. Mẫu đề án

Mẫu theo phụ lục 14a ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTNMT

9. Căn cứ pháp lý:

– Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014.

– Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

– Thông tư 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.