I.1 Thủ tục xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường

I.1 Thủ tục xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường
1. Trình tự thực hiện:

Chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nộp hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đến UBND huyện.

Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. UBND huyện xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Trường hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

2. Cách thực hiện

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

– Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với yêu cầu về cấu trúc và nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.6 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên Môi trường;

– Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của chủ dự án.

4. Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.7 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT. Trường hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.8 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

– Thực hiện dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015.

– Thự hiện phương án đầu tư sản xuất kinh doanh, dịch vụ; phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4, Điều 18, thông tư 27/2015/TT-BTNMT, đồng thời không thuộc đối tượng quy định tại phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường (mẫu theo Phụ lục 5.7 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT)

8. Phí, lệ phí nếu có: Không

9. Mẫu kế hoạch bảo vệ môi trường

Phụ lục 5.6: Cấu trúc và nội dung của kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của UBND huyện.

10. Căn cứ pháp lý:

– Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014.

– Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

– Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;