Huyện ủy Đô Lương triển khai công tác kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng và tuyên truyền Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đảng toàn quốc lần thứ 11

Chiều ngày 9/11/2009, Huyện ủy Đô Lương đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng 3/2/1930 – 3/2/2010 và kế hoạch tuyên truyền đại hội Đảng các cấp.

Huyện ủy Đô Lương triển khai công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn


Đối với kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng tập trung làm tốt công tác tuyên truyền vằng nhiều hình thức, tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm, hội diễn văn nghệ, thể thao. Thông qua các hoạt động nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang 80 năm qua của Đảng cộng sản việt nam, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất tổ quốc và công cuộc xây dựng đất nước, gắn với truyền thống Đảng bộ huyện và các xã thị.

Đối với công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tập trung làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nhân dân, cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức sâu sắc hơn nữa quan điểm, các chủ trương, định hướng lớn thực hiện quá trình đổi mới.

Công tác tuyên truyền nêu bật tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cửa các tổ chức Đảng, mở rộng dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương trong Đảng để tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp. Các tổ chức Đảng tập trung làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự, văn kiện, cơ sở vật chất phục vụ đại hội đảm bảo chất lượng và thiết thực.

Hữu Hoàn