Huyện ủy đô lương tổ chức hội nghị quán triệt chỉ thị 37CT/TW

Sáng ngày 18/11/2009, Huyện ủy Đô Lương tổ chức hội nghị quán triệt chỉ chị 37 CT/TW ngày 04/8/2009 của bộ chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng.

Các đại biểu tham dự hội nghị


Các đại biểu đã được tiếp thu nội dung quán tiệt nội dung chỉ thị số 37 của bộ chính trị, kế hoạch thực hiện của huyện ủy với mục đích yêu cầu đó là trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội các cấp phải quán triệt sâu sắc đường lối quan điểm của Đảng, tập trung tư tưởng, phát huy dân chủ trong tham gia góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội Đảng, quy trình công tác nhân sự. Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao tinh thần đoàn kết đánh giá đúng thực chất, xây dựng các giải pháp để thực hiện nghị quyết đề ra.

Về công tác chuẩn bị đại hội đảng các câp cần làm tốt công tác chuẩn bị văn kiện và thảo luận dự thảo các văn kiện, công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy khóa mới đảm bảo phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm.

Ủy ban kiểm tra huyện ủy đã hướng dẫn công tác kiểm tra giám sát phục vụ đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11.

Tổng kết hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Phước – bí thư huyện ủy yêu cầu các đại biểu nghiên cứu chỉ thị 37 của bộ chính trị và các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện đảm bảo quy trình chất lượng và thời gian.

Hữu Hoàn
Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt