Huyện ủy Đô Lương: Khai giáng lớp sơ cấp lí luận chính trị năm 2019

Sáng 17/6, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Huyện ủy Đô Lương đã tổ chức khai giảng lớp sơ cấp lí luận chính trị năm 2019. Tới dự có các đồng chí Nguyễn Tất Hiệp – Trưởng ban tổ chức huyện ủy, Nguyễn Minh Hạnh – Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

b44

Các đại biểu tham dự khai giảng lớp sơ cấp lí luận chính trị năm 2019.

Trong thời gian 2 tháng, 50 học viên là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của các xã, thị trấn trong toàn huyện sẽ được nghiên cứu, học tập 18 chuyên đề theo quy định trong chương trình Sơ cấp lý luận chính trị của Ban Tuyên giáo Trung ương bao gồm: Chủ Nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nguồn gốc và thế giới xung quanh, Cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam. Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Công nghiệp hóa, nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Nhiệm vụ xây dựng con người, phát triển các lĩnh vực văn hóa – xã hội.

b11

50 học viên là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của các xã, thị trấn trong toàn huyện tham dự khai giảng lớp học.

Cơ cấu xã hội và nhiệm vụ phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết. Hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền, cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc… Ngoài học tập lí thuyết, các học viên sẽ được tham quan nghiên cứu thực tế.

b33

Đồng chí Nguyễn Minh Hạnh – Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phát biểu giao nhiệm vụ cho lớp học. Ảnh: Sỹ Bắc

Thông qua lớp học nhằm trang bị cho các học viên những kiến thức và phương pháp luận khoa học về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về đường lối cách mạng Việt Nam, về công tác xây dựng Đảng; công tác vận động quần chúng trong thời kỳ mới; những kiến thức về pháp luật và xây dựng hệ thống chính trị để các học viên vận dụng vào thực tế công tác ở địa phương, đơn vị và trong cuộc sống./..

Sỹ Bắc