Huyện đoàn Đô Lương qua một nhiệm kỳ Đại hội

Trải qua 19 kỳ Đại hội  Đoàn TNCS HCM huyện Đô Lương ngày càng lớn mạnh và thể hiện vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trên tất cả các lĩnh vực. Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đô Lương khóa XX, nhiệm kỳ 2017 – 2022 là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, là diễn đàn để tuổi trẻ toàn huyện thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, bày tỏ khát vọng và quyết tâm cống hiến sức trẻ, trí tuệ trong công cuộc xây dựng quê hương, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới.

Huy Khôi – Hồng Sơn