Huyện Đô Lương xây dựng phòng truyền thống

Nhằm tuyên truyền và giáo dục truyền thống về quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước cũng như quá trình đổi mới và chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Đô Lương khóa 19 nhiệm kỳ 2010-2015.

Huyện Đô Lương phối hợp với Bảo tàng Nghệ An xây dựng nhà truyền thống. Nhà truyền thống huyện Đô Lương được đặt tại gác 2 nhà văn hóa huyện, với diện tích 167m2, gồm 3 chủ đề: Vị trí địa lý, tiềm năng về truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời, truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm và Đô Lương trên con đường đổi mới.

Một góc nhà Truyền thống


Sau 4 tháng tổ chức nghiên cứu, khai thác, sưu tầm ảnh và hiện vật đến nay nhà truyền thống huyện Đô Lương đã được cán bộ Bảo tàng Nghệ An tổ chức trưng bày 175 ảnh tư liệu, 165 hiện vật. Trong đó có nhiều ảnh và tư liệu quý qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng của nhân dân Đô Lương qua 2 cuộc kháng chiến, chống Pháp và chống Mỹ cũng như thời kỳ đổi mới trên quê hương Đô Lương.

Nhà truyền thống huyện Đô Lương sẽ là nơi trưng bày các tư liệu, ảnh và hiện vật của Đảng bộ và nhân dân Đô Lương trải qua 80 từ khi có Đảng và Bác Hồ lãnh đạo nhân dân ta đánh đuổi thực dân, xây dựng đời sống ấm no hạnh phúc.

Các đồng chí lãnh đạo huyện tham quan phòng truyền thống


Nhà truyền thống sẽ được hoàn thành và đưa vào phục vụ cán bộ và nhân dân Đô Lương trước ngày khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2010-2015.

Hữu Hoàn