Huyện Đô Lương nỗ lực thực hiện mục tiêu kép

Trong điều kiện bình thường mới, thực hiện mục tiêu kép vừa ổn định, phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch COVID-19 là một trong những giải pháp được cả nước ưu tiên thực hiện. Đối với huyện Đô Lương, các nhà máy, khu công nghiệp và các ngành dịch vụ đang  nỗ lực thực hiện mục tiêu kép: “vừa phát triển sản xuất, vừa phòng chống dịch”.