Hội truyền thống Trường Sơn – đường Hồ chí Minh xã Tân sơn tổ chức Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2014-2019.

 Sáng ngày 15/11/20149, hội truyền thống Trường Sơn – đường Hồ chí Minh xã Tân Sơn đã tổ chức địa hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2014-2019. Ông Nguyễn Công Sơn – CT hội TT – đường HCM huyện Đô lương đã về dự .

Trong các cuộc kháng chiến chống giác ngoại xâm , Tân Sơn có hàng ngàn người con tham giá chiến đấu và trực tiếp làm nên con dường huyền thoại Trường sơn. CLB truyền thống Trường Sơn – đường Hồ chí Minh xã Tân sơn được thành lập từ năm 2008, Ban liên lạc lâm thời đã tích cực hoạt động tuyên truyền tập hợp được 55 hội viên tham gia với tinh thần tự nguyện, tự quản lý và tự chịu trách nhiệm, nhằm thường xuyên tham hỏi, động viên, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống và phát huy truyền thống của bộ đội Trương Sơn đường Hồ Chí Minh.

%image_alt%

Đại hội đã ôn lại truyền thống oanh liệt và tự hào của bộ đôi Trường Sơn đường Hồ Chí Minh trong suốt 16 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành góp phần to lớn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giải phòng Miền Nam thống nhất đất nước. Phát huy truyền thống bộ đội Trường Sơn anh hùng trong suốt mấy chục năm qua, cán bộ, chiến sỹ bộ đội Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh của Tân sơn luôn đoàn kết, gương mẫu, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau trong cuộc sống và xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Đại hội đã thông qua quyết định thành lập, kiện toàn BCH, đánh giá kết quả hoạt động, xây dựng quy chế làm việc và thống nhất chương trình hoạt động của hội nhiệm kỳ 2014-2019.

Đại hội đã bầu BCH mới để xây dựng hội tiếp tục phát triển, nối tiếp truyền thống của lực lượng bộ đội Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh. BCH mỗi năm sinh hoạt 4 lần và tổ chức 2 lần gặp mặt hội.

Huy Khôi