Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ Lao động, ngưòi có công và xã hội năm 2020.

Tại hội nghị, đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Tỉnh đã  báo cáo kết quả công tác lao động, người có công và xã hội năm 2019.

23

Theo đó, công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trong năm qua luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Quốc hội, Chính phủ. Nhiều mục tiêu, chỉ tiêu đã hoàn thành và vượt so với kế hoạch đề ra, công tác lao động, người có công và xã hội đã đạt những kết quả quan trọng, nổi bật là công tác giảm nghèo.

Theo kết quả cuộc tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh ước tính giảm xuống còn 2,57%, toàn tỉnh đã tổ chức tuyển sinh đào tạo nghề cho 17.300 người, đạt 100% kế hoạch năm, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề lên 52%; công tác việc làm có nhiều chuyển biến; Các nhiệm vụ phát triển thị trường lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp có nhiều tiến bộ; an toàn vệ sinh lao động, quan hệ lao động tiếp tục được cải thiện; công tác chăm sóc người có công, bảo trợ xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, công tác phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới có nhiều chuyển biến tích cực…góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội.

Tham luận tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang đã báo cáo hoạt động trong năm qua, đối với huyện Đô Lương tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,28%, giải quyết việc làm cho 3.250 lao động, công tác xuất khẩu lao động gần 1200 người, đào tạo nghề gần 3.770 người, sơ cấp nghề 3000 người.

Quỹ đền ơn đáp nghĩa toàn huyện đã vận động trên 1,8 tỷ đồng, chính sách đối với người có công đảm bảo quy định, chi trả chế độ chính sách cho các đối tượng kịp thời và đầy đủ. Đô lương là một trong 5 huyện thí điểm thực hiện chi trả trợ cấp cho người có công qua bưu điện từ quý 3 năm 2019 và đã đi vào ổn định.                             `

Phát biểu kết luận hội nghị hội nghị, Đồng chí Bùi Đình Long- Phó chủ tịch UBND Tỉnh đã biểu dương những nỗ lực mà ngành Lao động Thương binh và Xã hội đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, trên cơ sở Nghị quyết số 85/2019/QH14 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2020, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh cũng như các huyện khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết dưới sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

1

Ảnh: Hoàng Phi

Tiếp tục rà soát, đánh giá các chính sách an sinh xã hội trên từng lĩnh vực để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, ban hành chính sách mới cho phù hợp, trong đó lưu ý các chính sách khuyến khích, tạo cơ hội để mọi người dân có việc làm và cải thiện thu nhập, nâng cao mức sống cho người dân.

Hoàng Phi