Hội nghị quán triệt kết quả hội nghị Hội nghị lần thứ 12 của BCH Trung ương Đảng khóa XI

Huyện Đô Lương tổ chức hội nghị quán triệt kết quả hội nghị Hội nghị lần thứ 12 của BCH Trung ương Đảng khóa XI, nhiệm kỳ 2010-2015 và kết luận của Ban bí thư về nâng cao hiệu quả của công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp.

Tại hội nghị, đ/c Nguyễn Minh Hạnh- Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy đã quán triệt kết quả hội nghị Hội nghị lần thứ 12 của BCH Trung ương Đảng khóa XI.

Năm 2015 là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011 – 2015 và là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Với sự nỗ lực, chủ động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế – xã hội nước ta đã có chuyển biến tích cực và đạt những kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát khoảng 2%, thấp nhất trong 15 năm qua. Sản xuất kinh doanh tiếp tục phục hồi, tăng trưởng kinh tế dự kiến đạt khoảng 6,5%, vượt kế hoạch đề ra. Các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng được đẩy mạnh và đạt một số kết quả tích cực bước đầu. Văn hoá, xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm; phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Tỉ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 4,5%. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền quốc gia được giữ vững; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả, nâng cao vị thế của Đảng ta, đất nước ta trên trường quốc tế.

%image_alt%
Toàn cảnh hội nghị

Tuy nhiên, nền kinh tế nước ta vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn. Năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh còn thấp. Cân đối ngân sách khó khăn, bội chi còn cao; nợ công tăng nhanh, áp lực trả nợ lớn và xử lý nợ xấu còn nhiều khó khăn; Tái cơ cấu trong các ngành, lĩnh vực còn chậm, tái cơ cấu và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước chậm, chưa đạt tiến độ đề ra. Xây dựng nông thôn mới còn nhiều khó khăn, nhất là về nguồn lực. Kết quả giảm nghèo chưa bền vững. Một bộ phận nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Tình trạng tham nhũng chưa được đẩy lùi. Hiệu quả quản lý và sử dụng tài nguyên còn thấp; ô nhiễm, suy thoái môi trường còn xảy ra ở nhiều nơi. Cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên nhiều lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu.

%image_alt%
Các đại biểu tham dự hội nghị

Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2016. Mục tiêu tổng quát: Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2015 đi liền với cải thiện chất lượng nền kinh tế và khắc phục các yếu kém. Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tạo sự chuyển biến rõ nét về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

%image_alt%
Đ/c Nguyễn Minh Hạnh – UVBT V- Trưởng ban tuyên giáo Huyện ủy quán triệt nội dung nghị quyết

Cũng trong dịp này, Huyện ủy đã quán triệt kết luận của Ban bí thư về nâng cao hiệu quả của công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp.

Ngọc Phương